برای داشتن مرغ عشق ھای سالم رعایت بعضی از نکات الزامیست کھ در ذیل مختصرا ذکر میگردد :


-1 مرغ عشق ھایی کھ تازه خریداری شده اند را تا اطمینان از سالم بودنشان در قرنطینھ نگھداری کنید.

-2 بھ محض مشاھده علائم بیماری در ھر کدام از مرغ عشق ھا ،آن را از بقیھ جدا کنید وسپس بھ مداوا یش بپردازید.


-3 سعی کنید ازمیلھ ھا وظروف غذاخوری پلاستیکی و بدون درز وشکاف و شکستگی استفاده کنید.

-4 ازقفس مناسب جھت نگھداری مرغ عشق استفاده کنید،قفس ھای کوچک باعث بی تحرکی و
در نتیجھ چاقی مرغ عشق و ھمچنین شکستگی و بی نظمی پرھا میشود.

-5 میلھ را در جھت مخالف یکدیگر و در طول قفس قرار دھید تا فاصلھ پرواز بیشتر باشھ و امکان تحرک پرنده زیاد تر گردد.

-6 میلھ ھا را در جای خود کاملاً محکم کنید و حداقل دو ھفتھ یکبار میلھ ھا و ظروف غذاخوری را از قفس بیرون آورده ضد
عفونی کرده و در صورت شکستگی آنها را تعویض کنید.
-7 حداقل روزی یکبار آب را تعویض و ظرف آن را تمیز کنید.

-8 روزانھ یک بار دا نخوری را بیرون آورده و اضافات و پوستھ ھارا دور ریختھ و دان جدید اضافھ کنید تا مرغ عشق ھا گرسنھ
نمانند.

-9 ھر ماه یکبار مرغ عشق ھا را (البتھ درصورتی کھ جوجھ و یا تخم نداشتھ باشند) در یک قفس دیگر گذاشتھ و قفس را ابتدا
با اسپری ھای حشره کش یا مواد ضدعفونی کننده ضدعفونی کنید و پس از یک ساعت کامل اًبا آب و مواد شوینده آنھا را
بشویید و بگذارید با نور خورشید خشک شوند.

-10 ھفتھ ای دو بار ظرف حمام برای مرغ عشق ھا ی خود بگذارید (البتھ در جای گرم و غیر از زمان جفتگیری
.)

منبع: اصول نگهداری و پرورش مرغ عشق