دانشمندان در اعماق آبهای اطراف «کاستاریکا»، نوعی خرچنگ را شناسایی کردهاند که مقادیر زیادی از باکتری را بر روی چنگالهای خود پرورش داده و سپس از آنها تغذیه میکند.خرچنگ «یتی»، دومین گونه از خانواده خود است که تا کنون کشف شده است. گونه اول، موسوم به «Kiwa hirsuta» در سال ۲۰۰۵ در نزدیکی جزیره «ایستر» کشف شد.
این موجود که نام خود را به دلیل موهای خزمانند روی دستانش گرفته، در عمق دریا زندگی کرده و به رشد باکتریهای منبع تغذیه این حیوان کمک میکند.«اندرو توربر»، بومشناس دریایی دانشگاه «اورگان» این گونه را در سال گذشته شناسایی کرده و نام آن را «Kiwa puravida» گذاشته است که به زبان کاستاریکایی به معنی «حیات ناب» است.
«توربر» در زمان کشف این خرچنگ در حال جستوجو و مطالعه تراوشات متان در کف دریا بود که از نواحی خاصی، گازهای متان و سولفید هیدروژن از خود خارج میکنند.وی در این زمان متوجه وجود این خرچنگها در کنار یک تراوش فعال شد که چنگالهای خود را بر روی آن حرکت داده و متان را جمعآوری میکردند.

موهای روی چنگال و بدن این گونه با میزان زیادی از باکتریهای همزیست پوشیده شدهاند که انرژی خود را از گازهای معدنی تراوشات بدست میآورند. خرچنگ «یتی» سپس با دهان شانهای شکل خود باکتریها را جمعآوری کرده و به تغذیه از آنها میپردازد.این باکتریها، غذای اصلی خرچنگ «یتی» را تشکیل میدهند؛ چرا که ایزوتوپهای کربن و اسیدهای چرب موجود در بدن این خرچنگ با این ارگانیسمها مطابقت دارد.
منبع: ایسنا