تعدادی از پانداهای چینی از استان سینچوان، مرکز نگهداری پانداهای غول پیکر، به باغ وحشی در اسکاتلند پرواز می کنند.