با فرا رسیدن فصل سرما یک قطعه سارگپه در مناطق شهری شهریار مشاهده شد با فرارسیدن فصل سرما یک قطعه سارگپه زخمی در منطقه مسکونی شهریار زنده گیری شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، با گزارش اهالی منطقه شهریار یک قطعه سارگپه زخمی در منطقه مسکونی این شهر با همکاری کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهریار زنده گیری شد .دلیل حضور این سارگپه د رمنطقه شهری که زیست گاه اصلی آن یکی از مناطق قجر تخت رستم شهرستان شهریار و یا اختر آباد شهرستان ملارد می باشد نا معلوم است.این گزارش می افزاید: با فرارسیدن فصل سرما احتمال ورود حیوانات وحشی و پرندگان به مناطق مسکونی شهر ها بویژه در مناطق کوهستانی بیشتر می شود . از عمدهترین دلایل ورود این حیوانات و پرندگان بهشهرها ، گسترش مناطق مسکونی وشهری و آنها به مناطق زیستی حیوانات است. همچنین عدم دسترسی این حیوانات به مواد خوراکی در فصول سرد زمستان باعث شده است علی رغم فرارآنها از انسان و شهرها، برای رفع گرسنگی خود راهی مناطق مسکونی شوند.