به گزارش سرويس «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي افزود: تاكنون نزديك به 140 فلامينگو در يك منطقه حفاظت شده حيات وحش واقع در غرب هند در حين پروازهاي ناگهاني، گرفتار همين سرنوشت اسفناك شدهاند و پس از برخورد با كابلهاي قوي برق دچار بر اثر برقگرفتگي مردهاند.
دي كا شارما، رييس منطقهاي حفاظت از جنگلهاي هند در گفتوگويي با خبرگزاري فرانسه خاطرنشان كرد: 12 روز پيش صداي بلند يك وسيله نقليه در شب موجب وحشت و پرواز ناگهاني گروهي اين پرندهها در تاريكي شب شد كه حاصل اين حادثه، برقگرفتگي انبوه و تلف شدن تعداد زيادي از فلامينگوها بود.
سي كا ناندا، مقام ارشد دپارتمان جنگلداري و محيط زيست گوجارات نيز در اينباره تاكيد كرد كه اين اتفاق ناگوار، اقدامات ايمني فوري شامل عايقبندي كردن بيشتر كابلها و يا جابجايي آنها به كابلهاي زيرزميني را الزامي كرده است