ماریوس الس، قربانی ۴۰ ساله حمله این اسب آبی وحشی همچنین به صورت پارهوقت به کارهای کشاورزی میپرداخت.
وی زمانی که در مزرعهاش مشغول به کار بود، ناگهان توسط اسب آبی به درون آب کشیده شد و بر اثر این حمله، کشته شد.
این اسب آبی که «هومفری» نام دارد، وقتی یک توله بود از میان سیلاب نجات داده شد و از آن پس بیش از چهار سال توسط الس، نگهداری شده بود.به گزارش یونایتدپرس، همسایگان و دوستان الس میگویند: ما بارها به او هشدار دادیم که هومفری یک حیوان وحشی است و الس نباید با آن مثل یک حیوان خانگی و اهلی رفتار کند.
الس به گفته دوستانش، اسب آبی خود را «غول آرام و دوستداشتنی» می نامید.