انواع ویتامین ھاوخواص آنھا

ویتامین b

برای برقراری تعادل عصبی ونظم سوخت و ساز بدن ضروریست.
آثار کمبود ویتامین : کمبود این ویتامین در بدن باعث اختلال در دستگاه گوارشی و اعصاب میشود .

منابع ویتامین : زرده تخم مرغ.

ویتامین b1

در تنظیم اعمال تنفسی و عصبی موثر است.
آثار کمبود ویتامین : کمبود این ویتامین باعث آماس روده - گرفتگی عضلات - بی شتھائی میشود.

منابع ویتامین : تخم مرغ.

ویتامین b2

مھمترین عامل در رشد بدن میباشد.

آثار کمبود ویتامین : باعث لاغری - توقف رشد- اختلالات تنفسی - بیماریھای پوستی -اختلالات گوارشی میشود.

منابع ویتامین : این ویتامین در اسفناج - شیر - سفیده تخم مرغ.

ویتامینb6

درسوخت وساز مواد گلو اسیدی و غذا موثر است.

آثار کمبود ویتامین : باعث کاهش شدید وزن و اختلالات حرکتی میشود.
منابع این ویتامین : این ویتامین درجوانه گندم - ذرت - سبزیھا - برنج - زرده تخم مرغ.

ویتامین b12
در رفع عوارض عصبی موثر است. آثار کمبود ویتامین : باعث رشد نامناسب و ایجاد پرھای ناقص میشود.
منابع
این ویتامین : زرده تخم مرغ.

ویتامین c
در تنظیم عمل بافتھا و ایجاد مقاومت در بدن بسیار موثر است.

آثار
کمبود ویتامین : باعث خونریزی جلدی - ضعف شدید میشود.
منابع این ویتامین : جعفریکاھو.

ویتامین d
در رشد و سفت شدن استخوانھا موثر است

آثار
کمبود ویتامین : باعث نرم شدن و کج شدن استخوانھا میشود.

منابع
این ویتامین : روغن ماھی - زرده تخم مرغ - و نور آفتاب.
ویتامینe
این ویتامین باعث تقویت اعضای تناسلی میشود.

آثار
کمبود ویتامین : باعث عقیم شدن پرنده میشود.

منابع
این ویتامین : زرده تخم مرغ - جوانھ گندم - کاھوکلم.

ویتامین f
در رویش پرھا و لطافت آنھا موثر است.

آثار
کمبود ویتامین : باعث ایجاد زخمھای جلدی و اختلالات در ھضم غذا میشود.

منابع
این ویتامین : روغن ماھی - جوانه گندم.

ویتامین k
مھمترین ویتامین برای انعقاد خون میباشد.
آثار کمبود ویتامین : باعث خونریزی - ورم روده -طولانی شدن زمان انعقاد خون میشود..


منبع:کتاب اصول نگهداری و پرورش مرغ عشق
نوشته سعید_ر