کشیم / مرغابی شانه به سر / Podicipediformes


کشیم یا مرغابی شانه بسر پرنده ای است از راستهٔ کشیمیان (Podicipediformes). پرندگان این راسته پرندگانی شیرجه زن هستند که پیرامون آب های شیرین زندگی می کنند.

راستهٔ کشیمیان تنها یک خانواده دارد. این خانواده که کشیمها (Podicipedidae) نامیده می شود شامل ۲۰ گونه است.گونه های ایرانی :
کشیم کوچک
کشیم بزرگ
کشیم گردن سیاه
کشیم گردن سرخ


کشیم بزرگ :
مشخصات : 47 سانتيمتر. از همه ي كشيم ها بزرگتر است . در فصل زادوولد با يک جفت كاكل بلند تيره رنگ و طره هاي بلوطي و سياه دور سر به آساني شناخته مي شود. ظاهرا بدون دم به نظر مي آيد و گردنش باريك است . شطح پشتي قهوه اي مايل به خاكستري و سطح شكمي سفيد اطلسی براق دارد . در زمستان طره و كاكل بلند را ندارد و سرش سفيد مي نمايد، با تارك تيره رنگ و نوار ابرويي سفيد. از ((كشيم گردن سرخ))به وسيله ي اندازه ي بزرگتر ،گردن باريك تر ، ابروي سفيد و منقار صورتي (نه زرد و سیاه) مشخص مي شود . پرنده ي نا بالغ داراي سر و گردن راه راه است و طره و كاكل ندارد . معمولا در ارتفاع كم پرواز مي كنندو سر و گردن خود را كمي پايين مي گيرد . در پرواز شاهپر هاي ثانويه سفيد و لكه ي بزرگ و سفيد((پيش بال)) كاملا واضح ديده مي شود . از نظر حركات نمايشي پرنده اي جالب و تماشايي است .

زيستگاه : درياچه ها،آبگير ها. زمستان ها در سواحل نيز ديده مي شود . معمولا در كنار آب و جايي كه تكيه گاه مناسبی از گياه داشته باشد آشيلنه مي سازد .پراكندگي : زمستان خيلي زياد است . به تعداد نسبتا زيادي در ايران زادوولد مي كند .


سعید قمریان