به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، مهندس "حمیدرضا رضانژاد" با بیان این مطلب افزود: بیش از 150هکتار از مراتع شهرستان به منظور احیا، اصلاح و جلوگیری از فرسایش خاک امسال با همکاری کشاورزان و دامداران قرق شده است.
وی اظهار داشت: این طرح در روستاهای شهرستان با هدف جلوگیری از چرای بی رویه، افزایش تولید علوفه و پوشش گیاهی اجرا شده است.
رضا نژاد خاطر نشان کرد: از موثرترین و کم هزینه ترین راههای مقابله با خشکسالی و فقر مراتع اجرای عملیات قرق است، زیرا فقر پوشش گیاهی در خاک باعث کاهش رطوبت و در نهایت از بین رفتن مراتع میشود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آبیک، به تاثیر قرق در مراتع بر کاهش فرسایش خاک و تولید رسوب اشاره کرد و افزود: قرق مراتع یکى از روش هاى مدیریتى مرتعدارى و آبخیزدارى است که به منظور اصلاح و توسعه مراتع اعمال مى شود. رضانژاد یادآور شد: افزایش تراکم پوشش گیاهى در پهنه هاى تحت قرق موجب تثبیت و پایدارى خاک به عنوان بستر استقرار گیاهان و در نتیجه کاهش هدر رفت خاک و تولید رسوب مى شود.
وی تاکید کرد: این اقدام مدیریتى راهکارى ساده، کم هزینه و موثر در کاهش مقدار و شدت فرسایش خاک و تولید رسوب در سطح مراتع و بهینه سازى استفاده از نزولات جوى و بهره گیرى از پیامدهاى مرتبط به آنها در دستیابى به اهداف برنامه هاى حفاظت خاک و آبخیزدارى است.