سلام :smile (54):
تعین سن مرغ عشق از دو طریق صورت میگیرد،
1:از طریق خطوط موجود بر روی پیشانی پرنده، به طوری که این خطوط در پرنده کم سن و سال بسیار زیاد بوده و هر چه سن پرنده بیشتر شود ای خطوط کمتر و کمتر میشوند.
اگر بر روی پیشانی، این خطوط مشاهده شود به این معنی است که سن پرنده کمتر از 4 ماه است،و اگر این خطوط به تدریج ناپدید شدند اما رنگ بالای منطقه بینی همچنان واضح نباشد عمر پرنده بین 4 تا 8 ماه است.
2:تعیین سن پرنده از طریق حدقه چشم: رنگ عدسی چشم پرنده از سن 1 تا 4 ماهگی سیاه پررنگ میباشد و حدقه ندارد و در سن 4تا8 ماهگی حدقه چشم به رنگ خاکستری تیره و در سن 8 ماهگی به بعد رنگ حدقه چشم خاکستری و یا سفید خواهد بود.
البته در نژاد های لوتینو و آلبینو این موضوع فرق میکند و رنگ چشم این دو نژاد قرمز و رنگ حدقه آنها روشن است.
مرغ عشق های جوان رنگ بینی روشن تری دارند.

امیدوارم استفاده کرده باشن:79: