ايرن: مهاجرت عقاب صحرايي به خراسان جنوبي آغاز شد.


به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران، ميزباني خراسان جنوبي براي عقابهاي صحرايي آغاز شده است و اين پرندگان مهاجر در سراسر استان مشاهده مي شوند.
بر اساس اين گزارش عقاب صحرايي در استپهاي باز و نواحي نيمه بياباني و کوهپايه ها، نزديک تالابها و زباله داني شهرهاي درون بيابان به سر مي برد و در ايران در مناطق جنوب شرقي به صورت مهاجر ديده مي شود.عقاب صحرايي در زمره پرندگان حفاظت شده است که بايد براي حفاظت از مناطقي که در آن به سر مي برد اقدامات جدي صورت پذيرد.