کرج - خبرگزاری مهر: کارگاه تخصصی مدیریت گربه سانان در کرج که با همکاری بخشهای ذیربط از جمله دانشگاه محیط زیست برگزار شده بود، به کار خود خاتمه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تخصصی مدیریت گربه سانان به مدت سه روز برگزار شد و پس از سه روز فعالیت مستمر به کار خود خاتمه داد.
این کارگاه تخصصی با با هدف شناخت و ارزیابی وضعیت گربه سانان کشور بر اساس معیارهای لیست سرخ iucn با حضور بیش از ۷۰ تن از کارشناسان محیط زیست استانی و ستادی برگزار شد.
همچنین جمعی از فعالان سازمانهای مردم نهاد نیز در این کارگاه تخصصی حضور داشتند ضمن اینکه این کارگاه در دانشگاه محیط زیست برگزار شده است.
کارگاه تخصصی مدیریت گربه سانان پس از جمعبندی نتایج حاصله و برگزاری آزمون نهایی به کار خود خاتمه داد.
ارس برایتن موزر و کریستین برایتن موزر از اساتید این دوره از iucn برای تدریس در این دوره تخصصی در دانشگاه محیط زیست حاضر شده بودند.

اساتید از حمایت و پشتیبانی دانشگاه محیط زیست و نحوه برگزاری کارگاه تقدیر کردند.

این اساتید ضمن ستایش توانمندی علمی شرکت کنندگان در این دوره آموزشی، از حمایت و پشتیبانی دانشگاه محیط زیست و نحوه برگزاری این کارگاه تقدیر کردند.

این دوره آموزشی با همکاری معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و بر اساس تقویم آموزشی این سازمان در دانشگاه محیط زیست برگزار شد.

دانشگاه محیط زیست در میدان استاندارد کرج مستقر است