دیده بان حقوق حیوانات: صید یک ماهی بزرگ سه چشمی در یک دریاچه پشت سد در آرژانتین، مردم این کشور را متحیر و متعجب کرد.به گزارش ایسنا مردمی که شاهد صید این ماهی بودهاند میگویند: ماهی سه چشم چهره ترسناکی دارد و پیدا کردن این جانداران جهش یافته در محیط زیست، نگرانکننده است.
کارشناسان محیط زیستی میگویند: دریاچهای که این ماهی جهش یافته از آنجا صید شده «چورو دی آگوآ کالنیت» نام دارد و در واقع محل دریافت آب پسماند از یک کارخانه هستهای در استان «کوردوبا» است.
به گزارش مجله آنلاین دیسکاوری، صیادانی که این ماهی عجیب را پیدا کردهاند، میگویند: ما سالهای زیادی است که در این منطقه صید ماهی میکنیم اما تاکنون شاهد چنین پدیدهای نبودهایم.
کارشناسان احتمال میدهند که پسماندهای هستهای موجب جهش ژنتیکی در این ماهی شده و ظاهری ترسناک و غیرعادی به حیوان بیچاره داده است.