بی دمان

راستهٔ بی دمان یا قورباغه ها عبارت است از تیره های زیر:

* بوفونیدا (وزغهای معمولی) (Bufonidae) (شامل ۵۲۸ گونه)
* قورباغه درختی (Hylidae) (شامل ۸۶۹ گونه)
* وزغ بیلپا (Pelobatidae) (گونه ۴)
* آلیتیدا (Alytidae) (قورباغههای رنگی، ۱۲ گونه)
* قورباغه نخستین زلاند نو (Leiopelmatidae) (گونه ۶)
* مگوفریدا (Megophryidae) (۱۳۷ گونه)
* پلودیتیدا (Pelodytidae) (گونه ۳)
* قورباغه بیزبان (Pipidae) (شامل ۳۲ گونه)
* وزغ حفار مکزیکی (Rhinophrynidae) (شامل ۱ گونه)
* وزغ بیلپای آمریکایی (Scaphiopodidae) (شامل ۷ گونه)
* آروموباتیدا (Aromobatidae) (شامل ۹۵ گونه)
* آرترولپتیدا (Arthroleptidae) (شامل ۱۳۲ گونه)
* براکیسفالیدا (Brachycephalidae) (شامل ۴۱ گونه)
* برویسیپیتیدا (Brevicipitidae) (شامل ۲۶ گونه)
* کالیپتوسفاللیدا (Calyptocephalellidae) (گونه ۴)
* قورباغه شیشهای (Centrolenidae) (شامل ۱۴۸ گونه)
* سراتوباتراکیدا (Ceratobatrachidae) (شامل ۸۲ گونه)
* سراتوفریدا (Ceratophryidae) (شامل ۸۵ گونه)
* کروگاستوریدا (Craugastoridae) (شامل ۱۴۴ گونه)
* سیکلورامفیدا (Cycloramphidae) (شامل ۱۰۲ گونه)
* قورباغه نیزه سمی (Dendrobatidae) (شامل ۱۶۹ گونه)
* دیکروگلوسیدا (Dicroglossidae) (شامل ۱۶۴ گونه)
* الئوتروداکتیلیدا (Eleutherodactylidae) (شامل ۲۰۰ گونه)
* قورباغه شبحمانند (Heleophrynidae) (گونه ۶)
* همیفراکتیدا (Hemiphractidae) (شامل ۹۲ گونه)
* قورباغه پاروپوزه (Hemisotidae) (شامل ۹ گونه)
* هیلودیدا (Hylodidae) (شامل ۴۱ گونه)
* قورباغه زنبقی (Hyperoliidae) (شامل ۲۰۸ گونه)
* لئیوپریدا (Leiuperidae) (شامل ۷۹ گونه)
* قورباغه حارهای (Leptodactylidae) (شامل ۹۷ گونه)
* لیمنودیناستیدا (Limnodynastidae) (شامل ۴۴ گونه)
* مانتلیدا (Mantellidae) (شامل ۱۴۷ گونه)
* میکریکسالیدا (Micrixalidae) (شامل ۱۱ گونه)
* قورباغه پوزهباریک (Microhylidae) (شامل ۴۳۶ گونه)
* میوباتراکیدا (Myobatrachidae) (شامل ۸۴ گونه)
* ناسیکاباتراکیدا (Nasikabatrachidae) (شامل ۱ گونه)
* نیکتیباتراکیدا (Nyctibatrachidae) (شامل ۱۶ گونه)
* پتروپدتیدا (Petropedetidae) (شامل ۱۶ گونه)
* فرینوباتراکیدا (Phrynobatrachidae) (شامل ۷۶ گونه)
* پتیکادنیدا (Ptychadenidae) (شامل ۵۳ گونه)
* پیکسیسفالیدا (Pyxicephalidae) (شامل ۶۶ گونه)
* رانیدا (Ranidae) (شامل ۳۳۸ گونه)
* رانیکسالیدا (Ranixalidae) (شامل ۱۰ گونه)
* قورباغه خزهمانند (Rhacophoridae) (شامل ۲۹۷ گونه)
* قورباغه سیشلی (Sooglossidae) (شامل ۵ گونه)
* استرابومانتیدا (Strabomantidae) (شامل ۵۲۵ گونه)