رييس محيط زيست بابلسر ازكشف و ضبط 25 قبضه اسلحه توسط ماموران گارد محيط زيست "طرح درنا" در اين شهرستان خبر داد.
محمد صادقي در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه مازندران، اظهار كرد: پرندههاي آبزي همه ساله از اوايل مهر ماه تا اواخر اسفند ماه به سمت نوار ساحلي عزيمت ميکنند.
وي تصريح کرد: به دليل بارشهاي فراوان و هواي سرد در سال جاري پرندههاي بسياري از جمله غازها، انواع مرغابي و چنگرها و همچنين روز گذشته قوهاي فريادکش به ايستگاه فريدونکنار مهاجرت کردند.
رييس محيط زيست بابلسر گفت: ماموران گارد محيط زيست "طرح درنا" 25 قبضه اسلحه از شکارچياني كه قصد شروع شکار داشتند، كشف و ضبط كردند.
صادقي با بيان اينکه بهکارگيري نيروهاي درياباني از اقدامات محيط زيست بابلسر در سال جاري بوده است، گفت: نيروهاي درياباني همکاري تنگاتنگي با محيط زيست بابلسر در جهت حفظ و حراست از پرندگان در ساحل داشتند.
وي با اشاره به اخذ پروانه صيد سنتي دامگاه توسط 30 نفر از دامگذاران از محيط زيست بابلسر افزود: دامگذاران ميتوانند جهت اخذ پروانه صيد سنتي به اين اداره مراجعه کنند.


رييس محيط زيست بابلسر تصريح کرد: با توجه به فصل مهاجرت پرندگان به تمامي مردم، دامگذاران، دوستداران طبيعت، شکارچيان و صيادان توصيه ميشود به صيد غيرمجاز اقدام نکنند که در صورت دستگيري برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد