يك پسربچه 6 ساله كامبوجي بدون مار پيتون 6 متري خود به رختخواب نميرود.

اين مار پيتون كه «لاكي» نام دارد، بهترين دوست «سامبات يون»، پسر 6 ساله كامبوجي است.

«سام بات» درباره دوست عجيبش ميگويد: من مثل خواهرم «لاكي» را دوست دارم و تمام دوستانم به او حسادت ميكنند.

وقتي «لاكي» براي اولين بار در روستاي محل زندگي «سام بات» پيدا شد، فقط 50 سانتيمتر بود و «سام بات» هم فقط 3 ماه داشت.

والدين «سام بات» 3 بار سعي كردند، «لاكي» را به جنگل بازگردانند، اما «لاكي» دوباره بازگشت.

مادر «سام بات» ميگويد: آنها شش سال است كه در كنار هم ميخوابند و حالا «لاكي» يكي از اعضاي خانواده ما است. ما آن را حمام ميكنيم و برايش خانه و غذا تهيه كردهايم.

مادر «سام بات» ميگويد: مثل اين كه «لاكي» قدرت شفادهندگي دارد. چند بيماري كه او را نوازش كرده بودند، بهبود پيدا كردن