اين نوع آمازون خيلي شبه به آمازون كوبا مي باشد...به تصوير زير دقت كنيد: