سلام،ببخشید طوطی من هرکار میکنم حرف نمی زنه فقط صوت و میتو میگه چکار کنم