کروکودیل های استرالیایی ، میهمان جدید خانواده های عربستانینگهداری از حیوانات خانگی در اکثر موارد همراه با شادی است . اما حالتی را متصور شویم که این شادی با اندکی جرات و ترس نیز همراه گردد .

نگهداری از حیوانات خانگی در اکثر موارد همراه با شادی است . اما حالتی را متصور شویم که این شادی با اندکی جرات و ترس نیز همراه گردد .
به گزارش خبرنامه حیات وحش و حیوانات خانگی ایران زمین ( www.petnews.ir ) ، اخیرا ساکنین کشور عربستان سعودی ، علاقه زیادی را نسبت به نگهداری از کروکودیل های استرالیایی از خود نشان داده اند و این در حالیست که این علاقه طی ماه های گذشته به شدت افزایش یافته است .
از سوی دیگر ، به گفته تاجرین این حیوانات ، میزان صادرات آنها به کشور عربستان سعودی در مقایسه با سال گذشته 60 درصد افزایش یافته است . هزینه خرید یک کروکودیل 30 سانتی متری 350 ریال سعودی میباشد .


منبع:خبرنامه حیوانات خانگی ایران زمین