اگر تراریم بزرگ داشته باشه و رژیم غذاییش خوب باشه نه نمیمیره