عسلک پنبه


Bemisia tabaci=B.gossypiperdaa


Aleyrodidae


بيشترين خسارت در ورامين ديده می شود. عمدتا در مناطق گرم و خشک مرکزی و جنوبی روی صيفی جات ، حبوبات ، گياهان زراعی و برخی درختان ميوه وجود دارد .

بهترين ميزبان تابستانه ، خربزه و هندوانه است.

تخمريزی انفرادی و در سطح زيرين برگها ، در اثر تغذيه از شيره گياهی در سطح برگها لکه های ارغوانی بوجود می آيد.
عسلک زيادی ترشح می کند که موجبات رشد قارچ دوده را فراهم می نمايد. آلوده و کثيف شدن الياف پنبه شايد بمراتب مهمتر از خسارت باشد.

در خوزستان بعد از کرم خاردار و کنه در درجه سوم اهميت است.

در شرايط مرکزی و جنوبی کشور عمده خسارت آن روی خربزه است ، باعث تقليل مواد ازته می گردد، رشد بوته متوقف ، جوانه ها تشکيل نشده ، غنچه ، گل و غوزه های اوليه نيز ريزش می کنند.

ناقل سرطان پنبه در ارقام تار بلند پنبه و ويروس موزائيک پنبه می باشد.

زمستان بصورت تخم بوده و بيش از 11 نسل در سال دارد.

شدت خسارت در شرايط گرم و خشک بيشتر است.
کنترل :
انهدام علفهای هرز و بقايای محصول پس از برداشت ، کاشتن خطی پنبه ، انهدام کانون های زمستانه ( مثل پيچ امين الدوله ، ختمی زينتی و ... )

در صورت امکان استفاده از زنبور Encarsia formosa

منبع:حشره شناسی