موش میکی موش بیابانی در خطر انقراض قرار دارد.


موش دوپاى گوش دراز موجودی که با نمک و کمی مضحك به نظر می رسد . جونده ای است که نسل اش در خطر نابودی است .

“میكی موس بیابانی” ( Mickey Mouse of the desert ) جانوری جونده شبیه موش است، دم دراز، پاهای عقبی بلند برای پریدن و به خصوص گوش خیلی درازی دارد. حرکات جهشی این موجود بسیار شبیه به کانگرو می باشد
موش دوپاى گوش دراز موجودی که با نمک و کمی مضحك به نظر می رسد . جونده ای است که نسل اش در خطر نابودی است .


“میكی موس بیابانی” ( Mickey Mouse of the desert ) جانوری جونده شبیه موش است، دم دراز، پاهای عقبی بلند برای پریدن و به خصوص گوش خیلی درازی دارد. حرکات جهشی این موجود بسیار شبیه به کانگرو می باشد

این حيوان اساساً حشره خوار است . میكی موس بیابانی در اکثر اوقات روز در نقبی که به عنوان لانه برای خود در زیر زمین حفر کرده است پنهان می گردد و در ساعات شب از لانه ی خود خارج کشته و به شکار می پردازد .این پستاندار که موجودی بسیار چابک و سریع می باشد معمولا به ندرت به وسیله انسانها قابل رویت است .

این موش در بیابانهای چین و مغولستان یافت شده است .

ما فکر می کنیم اگر انسانها بدانند نسل این موجود در خطر نابودی قرار دارد او را مورد حمایت قرار خواهند داد.

بزرگترین سرمایه زمین تنوع زیستی آن است . این کره تنها متعلق به انسانهای امروز نیست باید برای حیات تمامی موجودات تلاش کنیم و آیندگان را از دیدن زیبایی های زمین محروم نکنیم .


گرد اورنده :پارنیا.خ


نیچر