این لینک یکی از بهترین لینک هاست به نظرم که تمامی نژادهای سگ را به صورت جدول آورده و برای هرنژاد توضیحات کاملشو نوشته
کافیه روی اسم سگ کلیک کنید. عالیه


https://goo.gl/Y8JiYC