[IMG].ir/files/ve8zhtuq3vk3joucwn3x.jpg[/IMG]

شیوه های نگهداری


1.هنگامی که یک طوطی را به خانه می آوریم چگونه رفتار کنیم ؟

2.مراحل اهلی کردن پرنده

3.اولین روزهای حضور در خانه طوطی خاکستری(کاسکو)

4.آشنایی و اصول نگهداری از طوطی اکلکتوس

5.آشنایی و اصول نگهداری از مرغ عشق

6.تمرین دست زدن به طوطی و پرنده وحشی

7.آموزش روي دست آمدن طوطي ها يا step up

8.مراقبت های احتیاطی برای طوطی

9.منتقل کردن عروس هلندی به قفس جدید

10.طوطی خورشیدی به چند ساعت بیرون بودن از قفس نیاز دارد؟

11.بیرون بودن باجریگار یا پاراکت از قفس
[IMG].ir/files/i71wrjiw6p9luy9i9o7l.jpg[/IMG]

اسباب بازی و سرگرمی

1. 3نکته برای شاد نگه داشتن پرنده

2.آموزش به پرنده برای جستجو کردن غذا

3.سرگرم کردن طوطی در زمانی که حضور ندارین

4.خوشحال کردن طوطی خاکستری

5.فعالیت بدنی طوطی

6.بررسی اسباب بازیها برای طوطی

7.درخت خزیدن طوطی

8.تشویق کردن طوطی

9.آموزش سوت زدن به طوطی

10.جامع صداهای آموزشی برای طوطی سانان و سایر پرندگان

11.تهیه cd آموزشی برای عروس هلندی