فرانتوزا این رو جدا کن
1 هفته زمان می برد
سورم کنارش بگذار بماند
از همین به بعد غذای که می خواهی بده نه همیشگی را
اگر شد چند تا گیاه طبیعی ارزون مثل گندمی و دم گربه ای و... در اکواریوم این ها بگذار تا کمی به اون حالت گیاهخواری برگردد و گیاه ها رو از بین ببرد