این نژادها احتمالا در گذشته در مناطقی با شرایط آب و هوایی سخت زندگی ومجبور به مهاجرت به مناطق مختلف در طول سال بوده اند و به تدریج ژنهای کنترل کننده حواس آنان تغییر یافته و آنان قدرت جهت یابی فوق العاده ای نسبت به دو مورد فوقالذکر پیدا کرده اند اغلب رنگ این پرندگان تیره یا متمایل به تیره است . لازم به ذکر است تمام نژادهای مذکور از کبوتر چای بوجود آمده اند نژادهای تزئینی معمولا در کشورهای اروپایی دوستداران کمتری نسبت به انواع مسابقه ای آن دارند .نژادهای مسابقه در کشورهایی مانندایالات متحده آمریکا-آلمان-کاناداو... یافت می شوند و هر ساله مسابقات بزرگ وشرط بندیهای هنگفتی روی این پرندگانانجام گرفته واین کبوتران را با قیمتهای بسیار گزافی به فروش می رسانند.