مینا عاشق حمام کردن است و تقریبا 2بار در روز به این کار نیاز دارد کاسه آبی حدود 2 اینچ آب

تهیه کرده و در قفس یا جایی که پرنده بیرون می یاد ترجیحا رو زمین بزارید. مینا عاشق آل بازی

است و آب را به همه جا پرت می کند پرنده نوکش را داخل آب کرده و پوستش را خیس می کند.

بعد با تکان دادن خود خودش را خشک می کند و بعد سراغ کار اصلی یعنی آراستن پرهاش می

رود.

همچنین سرشون را تکن می دن تا آب از داخل گوشها بیرون بریزد. معمولا میناها زمانی که بعد

طولانی به قفسبر می گردن به حمام علاقه دارن به خصوص اگر دستی باشن.

مینا بطور معمول 2 بار در سال دچار پر ریزی می شود به مکانی که زندگی می کند نیز بستگی

دارد. اگر مینا در طوی 1 سال پر ریزی نداشت رژیم غذایی خوبی نداشته. و نشان کمبود ویتامین

و مشکل می باشد که باید به دامپزشک خود مشورت کنید.

هر 2 بال باید کوتاه شوند البته توسط فرد متخصص تا تعادل حفظ شود.اگر موقع فرود تعادل نداشته باشد احتمال برخورد با جناق سینه و شکستگی وجود دارد.
ترجمه: شهرزاد