سازمان محيط زيست اعلام کرد:
24 آرايه گياهي در معرض خطر انقراض هستند
ايرن – محمد محمد پور: سازمان محيط زيست فهرست گونه هاي گياهي در معرض خطر انقراض ايران را منتشر کرد.به گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران ، گونه هاي در معرض خطر انقراض شامل تاکسون هايي است که تداوم حيات آنها در اثر عوامل تهديد کننده ، غير محتمل است و تعداد حضور آنها به سطح بحراني کاهش يافته است.
در حال حاضر تعداد 2428 تاکسون يا ارايه در معرض تهديد در ايران وجود دارد که از اين تعداد، 24 آرايه گياهي در معرض خطر انقراض هستند.
تعداد چهار گونه درختچه اي و دو گونه درختي در اين فهرست جاي دارند.
نام فارسي گونه هاي گياهي در معرض خطر انقراض ايران که توسط سازمان محيط زيست منتشر شده اند ، عبارتند از:آنقوزه،کماي ايراني ،گل گندم گچ دوست،شمشاد،روشن بال ،شيرسگ گچ دوست،گون گچي ،گونه اي گون (9 مورد)،مهر خوش ،بادرنج بويه ،پونه ساي بينالودي ،زفايي ،موسير،هميشک،سفيدپلتو سرخدار.
سازمان محيط زيست اين فهرست را در دهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست منتشر کرده است.