خوندم اول ناراحت شدم بعدم جو گیر دوست عزیز شما به بزرگیتون ببخش