این تاپیک به دلیل مغایرت با قوانین خرید ، فروش و نگهداری از حیوانات در ایران قفل شد