برای قشنگی مساوی باشند بهتره دو به دو کافی است مگر بخواهید بهتر کار کنید یا دکور خاصی داشته باشید