من چن تا کبوتر نر و ماده دارم
چطور میتونم ازشون یک نسل با رنگ و پرواز یک نواخت درست کنم.؟
ممنون میشم راهنمایی کنید