سلام سهره من میچسپه به قفس سرشو برمیگردونه عقب هی از چیه