من نزدیک ۲ هفتس که خرگوشم و گرفتم و کنار چشمش یچیزی شبیه قی داره ک خشکه و چسبیه یکی از چشماش و سعی کردم با گوش پاک کن پاک کنم اما انگار دردش اومد و پرید میخوام بدونم این چیزی که شبیه قی کنار چشمشه طبیعیه یا بیماریه و اینکه با چی باید تمیزش کنم؟