یه طرقه سه ساله دارم چه کار کنم زود از تولک در بیاد و سفت بخونه با تشکر