سلام

عرس هلندی من وقتی کمرش رو نوازشش می کنی صدایی ضعیف از خودش در میاره که شبیه جیرجیره نمی دونم چرا ! می شه کمکم کنید