یه گربه خیابانی در کوچه ما بچه آورد و همه ی بچه هایش به جز یکی مردند.
من از آن بچه ی باقی مانده در پارکینگ نگه داری می کنم؛اما مادرش پشت در میآید و بچه اش را صدا می زند. بچه گربه هم همین طور.
چه طور می توانم بچه گربه را از مادرش جدا کنم؟ گربه ی مادر مریض است و نمی خواهم بچه گربه با او تماس داشته باشد.