عکسها توسط مجید جباری عزیز گرفته و برای ما ارسال شده ، تشکر فراوان از اقای مجید جباری