سلام آیا می توان عروس هلندی را با ماشین از جایی به جای دیگر با قفس برد؟
برای مثال از خانه من تا خانه مادربزرگم ۳۰ دقیقه است