باسلام بنده خواهان سگ آپارتمانی هستم وشرایط کامل نگهداریش راهم دارم لطفا هرکس خواست سگش راواگذارکنه بامن حتما حتما تماس بگیرد۰۹۰۳۱۷۸۲۷۲۶