سلام به کاسگوی من قطره انرامین دادن . و گفتن که ۱۰ قطره در ۱۰۰ سی سی بعد من هر بار که اب رو عوض میکنم باز ده قطره رو میریزم یعنی مشکلی نداره؟