سلام به شما دوستان
من يك عروس هلندي داشتم كه فوت شد و هزينه خريدشو ندارم
اگر از شهر هاي ديه اي هم هست هزينه ارسالشو مي دهم
اگر كسي عروس هلندي داره مي تونم ازش نگهداري كنم
واگذاري عروس هلندي را مي پذيرم
تماس بگيريد 09907801321