سلا به همگی

دو روزی هست که یه جوجه طوطی کوتوله گرفتم ، وقتی می خوام بهش با دست غذا بدم بی قراری می کنه و مدام راه میره تو قفس . این نکته هم بگم احتمال می دم تو پرنده فروشی با دست می گرفتنش و از این بابت می ترسه .
راهی برای جلب اعتمادش غیر از غذا دادن با دست هست یا اینکه این کار اینقدر ادامه بدم که اعتماد کنه ؟