اگه کسی بخواد خوکچه هندی واگذار کنه من آماده قبول سرپرستیش هستم