گربه پشمالو و بامزه
خیلی باهوش و اهل بازی
جنسیت ماده
دو ماه
موبایل ۰۹۱۲۲۰۹۲۸۴۳