سلام
من تازه عروس هلندی گرفتم می خوام برای معاینه پیش دامپزشک ببرمش
کجا ببرمش؟ و هزینه ویزیت و در صورت لزوم واکسن چقدره؟