سلام من عروس هلندیم دم هاش همه از وسط خورد شده چکار کنم تا دماغ دوباره درست شه