طول دوره درمان با لوامیزول چقدر است ‌؟یا چند روز دارو خورانده شود؟