سلام بچه خرگوشی دارم که ازدیشبه یونجه نمیخوره وفقط دندوناشوبهم میسابه'چش شده؟؟؟