خون مردگی و سیاهیو توروم پای فنچم بر اثر پیچیده شدن به نخ و اویزان ماندن در قفس